TGJU Místní a globální trhy
Online fórum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1717.51 4.4200 0.2600 1717.55 1706.69 10:05:56
گرم 55.22 0.1421 0.0084 55.22 54.87 10:05:56
کیلوگرم 55219.19 142.1062 8.3592 55220.47 54871.32 10:05:56
تولا 644.07 1.6575 0.0975 644.08 640.01 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.33 0.0000 0.0000 17.39 17.18 10:05:56
گرم 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.55 10:05:56
کیلوگرم 557.17 0.0000 0.0000 559.10 552.35 10:05:56
تولا 6.50 0.0000 0.0000 6.52 6.44 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 876.70 3.7500 0.4300 883.15 871.80 10:04:49
گرم 28.19 0.1206 0.0138 28.39 28.03 10:04:49
کیلوگرم 28186.54 120.5652 13.8248 28393.91 28029.00 10:04:49
تولا 328.76 1.4063 0.1613 331.18 326.93 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1992.40 9.0000 0.4500 1992.40 1970.20 09:59:36
گرم 64.06 0.2894 0.0145 64.06 63.34 09:59:36
کیلوگرم 64057.10 289.3565 14.4678 64057.10 63343.35 09:59:36
تولا 747.15 3.3750 0.1688 747.15 738.83 09:59:36

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1559.50 4.0134 0.2600 1559.54 1549.67 10:05:56
گرم 50.14 0.1290 0.0084 50.14 49.82 10:05:56
کیلوگرم 50139.02 129.0324 8.3592 50140.19 49823.16 10:05:56
تولا 584.81 1.5050 0.0975 584.83 581.13 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.74 0.0000 0.0000 15.79 15.60 10:05:56
گرم 0.51 0.0000 0.0000 0.51 0.50 10:05:56
کیلوگرم 505.91 0.0000 0.0000 507.66 501.53 10:05:56
تولا 5.90 0.0000 0.0000 5.92 5.85 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 796.04 3.4050 0.4300 801.90 791.59 10:04:49
گرم 25.59 0.1095 0.0138 25.78 25.45 10:04:49
کیلوگرم 25593.38 109.4732 13.8248 25781.67 25450.33 10:04:49
تولا 298.52 1.2769 0.1613 300.71 296.85 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1809.10 8.1720 0.4500 1809.10 1788.94 09:59:36
گرم 58.16 0.2627 0.0145 58.16 57.52 09:59:36
کیلوگرم 58163.85 262.7357 14.4678 58163.85 57515.77 09:59:36
تولا 678.41 3.0645 0.1688 678.41 670.85 09:59:36

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1401.32 3.6063 0.2600 1401.35 1392.49 10:05:56
گرم 45.05 0.1159 0.0084 45.05 44.77 10:05:56
کیلوگرم 45053.34 115.9444 8.3592 45054.38 44769.51 10:05:56
تولا 525.49 1.3524 0.0975 525.51 522.18 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.14 0.0000 0.0000 14.19 14.02 10:05:56
گرم 0.45 0.0000 0.0000 0.46 0.45 10:05:56
کیلوگرم 454.60 0.0000 0.0000 456.17 450.66 10:05:56
تولا 5.30 0.0000 0.0000 5.32 5.26 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 715.30 3.0596 0.4300 720.56 711.30 10:04:49
گرم 23.00 0.0984 0.0138 23.17 22.87 10:04:49
کیلوگرم 22997.40 98.3692 13.8248 23166.59 22868.86 10:04:49
تولا 268.24 1.1474 0.1613 270.21 266.74 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1625.60 7.3431 0.4500 1625.60 1607.49 09:59:36
گرم 52.26 0.2361 0.0145 52.26 51.68 09:59:36
کیلوگرم 52264.19 236.0860 14.4678 52264.19 51681.84 09:59:36
تولا 609.60 2.7537 0.1688 609.60 602.81 09:59:36

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6309.27 16.2369 0.2600 6309.42 6269.53 10:05:56
گرم 202.85 0.5220 0.0084 202.85 201.57 10:05:56
کیلوگرم 202847.69 522.0271 8.3592 202852.41 201569.78 10:05:56
تولا 2365.98 6.0888 0.0975 2366.03 2351.07 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.66 0.0000 0.0000 63.88 63.11 10:05:56
گرم 2.05 0.0000 0.0000 2.05 2.03 10:05:56
کیلوگرم 2046.77 0.0000 0.0000 2053.86 2029.06 10:05:56
تولا 23.87 0.0000 0.0000 23.96 23.67 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3220.56 13.7756 0.4300 3244.25 3202.56 10:04:49
گرم 103.54 0.4429 0.0138 104.31 102.96 10:04:49
کیلوگرم 103543.25 442.8963 13.8248 104305.03 102964.53 10:04:49
تولا 1207.71 5.1659 0.1613 1216.60 1200.96 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7319.08 33.0615 0.4500 7319.08 7237.53 09:59:36
گرم 235.31 1.0630 0.0145 235.31 232.69 09:59:36
کیلوگرم 235313.76 1062.9511 14.4678 235313.76 232691.81 09:59:36
تولا 2744.66 12.3981 0.1688 2744.66 2714.08 09:59:36

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2364.50 6.0850 0.2600 2364.55 2349.60 10:05:56
گرم 76.02 0.1956 0.0084 76.02 75.54 10:05:56
کیلوگرم 76020.26 195.6376 8.3592 76022.03 75541.34 10:05:56
تولا 886.69 2.2819 0.0975 886.71 881.10 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.86 0.0000 0.0000 23.94 23.65 10:05:56
گرم 0.77 0.0000 0.0000 0.77 0.76 10:05:56
کیلوگرم 767.06 0.0000 0.0000 769.71 760.42 10:05:56
تولا 8.95 0.0000 0.0000 8.98 8.87 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1206.95 5.1626 0.4300 1215.83 1200.21 10:04:49
گرم 38.80 0.1660 0.0138 39.09 38.59 10:04:49
کیلوگرم 38804.41 165.9821 13.8248 39089.90 38587.52 10:04:49
تولا 452.61 1.9360 0.1613 455.94 450.08 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2742.94 12.3903 0.4500 2742.94 2712.37 09:59:36
گرم 88.19 0.3984 0.0145 88.19 87.20 09:59:36
کیلوگرم 88187.41 398.3571 14.4678 88187.41 87204.79 09:59:36
تولا 1028.60 4.6464 0.1688 1028.60 1017.14 09:59:36

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12308.36 31.6755 0.2600 12308.65 12230.82 10:05:56
گرم 395.72 1.0184 0.0084 395.73 393.23 10:05:56
کیلوگرم 395722.79 1018.3898 8.3592 395732.00 393229.80 10:05:56
تولا 4615.64 11.8783 0.0975 4615.75 4586.56 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 124.19 0.0000 0.0000 124.62 123.12 10:05:56
گرم 3.99 0.0000 0.0000 4.01 3.96 10:05:56
کیلوگرم 3992.92 0.0000 0.0000 4006.74 3958.36 10:05:56
تولا 46.57 0.0000 0.0000 46.73 46.17 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6282.78 26.8740 0.4300 6329.01 6247.67 10:04:49
گرم 202.00 0.8640 0.0138 203.48 200.87 10:04:49
کیلوگرم 201996.01 864.0185 13.8248 203482.12 200867.03 10:04:49
تولا 2356.05 10.0778 0.1613 2373.38 2342.88 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14278.34 64.4976 0.4500 14278.34 14119.24 09:59:36
گرم 459.06 2.0736 0.0145 459.06 453.94 09:59:36
کیلوگرم 459058.80 2073.6444 14.4678 459058.80 453943.81 09:59:36
تولا 5354.38 24.1866 0.1688 5354.38 5294.72 09:59:36

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 185267.80 476.7854 0.2600 185272.12 184100.65 10:05:56
گرم 5956.50 15.3290 0.0084 5956.64 5918.97 10:05:56
کیلوگرم 5956493.76 15328.9951 8.3592 5956632.49 5918968.94 10:05:56
تولا 69475.48 178.7947 0.0975 69477.10 69037.79 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1869.39 0.0000 0.0000 1875.86 1853.21 10:05:56
گرم 60.10 0.0000 0.0000 60.31 59.58 10:05:56
کیلوگرم 60102.15 0.0000 0.0000 60310.23 59581.93 10:05:56
تولا 701.02 0.0000 0.0000 703.45 694.95 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 94569.63 404.5125 0.4300 95265.39 94041.07 10:04:49
گرم 3040.48 13.0054 0.0138 3062.85 3023.49 10:04:49
کیلوگرم 3040481.91 13005.3692 13.8248 3062851.14 3023488.22 10:04:49
تولا 35463.64 151.6923 0.1613 35724.55 35265.43 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 214920.19 970.8300 0.4500 214920.19 212525.47 09:59:36
گرم 6909.84 31.2129 0.0145 6909.84 6832.85 09:59:36
کیلوگرم 6909839.34 31212.8860 14.4678 6909839.34 6832847.56 09:59:36
تولا 80595.13 364.0615 0.1688 80595.13 79697.11 09:59:36

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16490.50 42.4382 0.2600 16490.88 16386.61 10:05:56
گرم 530.18 1.3644 0.0084 530.19 526.84 10:05:56
کیلوگرم 530181.51 1364.4184 8.3592 530193.86 526841.46 10:05:56
تولا 6183.94 15.9143 0.0975 6184.09 6144.98 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 166.39 0.0000 0.0000 166.97 164.95 10:05:56
گرم 5.35 0.0000 0.0000 5.37 5.30 10:05:56
کیلوگرم 5349.63 0.0000 0.0000 5368.15 5303.33 10:05:56
تولا 62.40 0.0000 0.0000 62.61 61.86 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8417.55 36.0053 0.4300 8479.48 8370.50 10:04:49
گرم 270.63 1.1576 0.0138 272.62 269.12 10:04:49
کیلوگرم 270630.23 1157.5948 13.8248 272621.29 269117.64 10:04:49
تولا 3156.58 13.5020 0.1613 3179.81 3138.94 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19129.83 86.4126 0.4500 19129.83 18916.68 09:59:36
گرم 615.04 2.7782 0.0145 615.04 608.19 09:59:36
کیلوگرم 615037.84 2778.2275 14.4678 615037.84 608184.88 09:59:36
تولا 7173.69 32.4047 0.1688 7173.69 7093.76 09:59:36

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1663.92 4.2821 0.2600 1663.96 1653.44 10:05:56
گرم 53.50 0.1377 0.0084 53.50 53.16 10:05:56
کیلوگرم 53496.35 137.6725 8.3592 53497.59 53159.33 10:05:56
تولا 623.97 1.6058 0.0975 623.99 620.04 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.79 0.0000 0.0000 16.85 16.64 10:05:56
گرم 0.54 0.0000 0.0000 0.54 0.54 10:05:56
کیلوگرم 539.79 0.0000 0.0000 541.66 535.12 10:05:56
تولا 6.30 0.0000 0.0000 6.32 6.24 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 849.35 3.6330 0.4300 855.60 844.60 10:04:49
گرم 27.31 0.1168 0.0138 27.51 27.15 10:04:49
کیلوگرم 27307.12 116.8036 13.8248 27508.02 27154.50 10:04:49
تولا 318.51 1.3624 0.1613 320.85 316.73 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1930.24 8.7192 0.4500 1930.24 1908.73 09:59:36
گرم 62.06 0.2803 0.0145 62.06 61.37 09:59:36
کیلوگرم 62058.52 280.3286 14.4678 62058.52 61367.04 09:59:36
تولا 723.84 3.2697 0.1688 723.84 715.77 09:59:36

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 130135.73 334.9034 0.2600 130138.76 129315.90 10:05:56
گرم 4183.96 10.7674 0.0084 4184.06 4157.60 10:05:56
کیلوگرم 4183957.84 10767.3863 8.3592 4184055.28 4157599.67 10:05:56
تولا 48800.94 125.5889 0.0975 48802.07 48493.50 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1313.09 0.0000 0.0000 1317.64 1301.73 10:05:56
گرم 42.22 0.0000 0.0000 42.36 41.85 10:05:56
کیلوگرم 42216.92 0.0000 0.0000 42363.09 41851.52 10:05:56
تولا 492.41 0.0000 0.0000 494.12 488.15 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66427.56 284.1375 0.4300 66916.28 66056.29 10:04:49
گرم 2135.70 9.1352 0.0138 2151.41 2123.76 10:04:49
کیلوگرم 2135694.02 9135.2259 13.8248 2151406.61 2123757.33 10:04:49
تولا 24910.35 106.5516 0.1613 25093.62 24771.13 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 150964.15 681.9300 0.4500 150964.15 149282.05 09:59:36
گرم 4853.61 21.9246 0.0145 4853.61 4799.53 09:59:36
کیلوگرم 4853606.44 21924.5423 14.4678 4853606.44 4799525.91 09:59:36
تولا 56611.60 255.7239 0.1688 56611.60 55980.81 09:59:36

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13317.06 34.2714 0.2600 13317.37 13233.16 10:05:56
گرم 428.15 1.1018 0.0084 428.16 425.46 10:05:56
کیلوگرم 428153.01 1101.8488 8.3592 428162.99 425455.73 10:05:56
تولا 4993.90 12.8518 0.0975 4994.02 4962.44 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134.37 0.0000 0.0000 134.84 133.21 10:05:56
گرم 4.32 0.0000 0.0000 4.34 4.28 10:05:56
کیلوگرم 4320.14 0.0000 0.0000 4335.10 4282.75 10:05:56
تولا 50.39 0.0000 0.0000 50.56 49.95 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6797.67 29.0764 0.4300 6847.68 6759.68 10:04:49
گرم 218.55 0.9348 0.0138 220.16 217.33 10:04:49
کیلوگرم 218549.96 934.8265 13.8248 220157.87 217328.46 10:04:49
تولا 2549.13 10.9036 0.1613 2567.88 2534.88 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15448.47 69.7833 0.4500 15448.47 15276.34 09:59:36
گرم 496.68 2.2436 0.0145 496.68 491.15 09:59:36
کیلوگرم 496679.53 2243.5835 14.4678 496679.53 491145.36 09:59:36
تولا 5793.18 26.1688 0.1688 5793.18 5728.63 09:59:36

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2598.42 6.6870 0.2600 2598.48 2582.05 10:05:56
گرم 83.54 0.2150 0.0084 83.54 83.01 10:05:56
کیلوگرم 83541.11 214.9925 8.3592 83543.05 83014.82 10:05:56
تولا 974.41 2.5076 0.0975 974.43 968.27 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.22 0.0000 0.0000 26.31 25.99 10:05:56
گرم 0.84 0.0000 0.0000 0.85 0.84 10:05:56
کیلوگرم 842.95 0.0000 0.0000 845.86 835.65 10:05:56
تولا 9.83 0.0000 0.0000 9.87 9.75 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1326.36 5.6734 0.4300 1336.12 1318.95 10:04:49
گرم 42.64 0.1824 0.0138 42.96 42.41 10:04:49
کیلوگرم 42643.41 182.4031 13.8248 42957.15 42405.07 10:04:49
تولا 497.39 2.1275 0.1613 501.04 494.61 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3014.30 13.6161 0.4500 3014.30 2980.72 09:59:36
گرم 96.91 0.4378 0.0145 96.91 95.83 09:59:36
کیلوگرم 96911.99 437.7675 14.4678 96911.99 95832.16 09:59:36
تولا 1130.36 5.1060 0.1688 1130.36 1117.77 09:59:36

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11653.13 29.9893 0.2600 11653.40 11579.72 10:05:56
گرم 374.66 0.9642 0.0084 374.67 372.30 10:05:56
کیلوگرم 374656.67 964.1763 8.3592 374665.39 372296.40 10:05:56
تولا 4369.93 11.2460 0.0975 4370.03 4342.40 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117.58 0.0000 0.0000 117.99 116.56 10:05:56
گرم 3.78 0.0000 0.0000 3.79 3.75 10:05:56
کیلوگرم 3780.36 0.0000 0.0000 3793.44 3747.64 10:05:56
تولا 44.09 0.0000 0.0000 44.25 43.71 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5948.32 25.4434 0.4300 5992.08 5915.08 10:04:49
گرم 191.24 0.8180 0.0138 192.65 190.17 10:04:49
کیلوگرم 191242.85 818.0229 13.8248 192649.84 190173.96 10:04:49
تولا 2230.62 9.5413 0.1613 2247.03 2218.16 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13518.23 61.0641 0.4500 13518.23 13367.61 09:59:36
گرم 434.62 1.9633 0.0145 434.62 429.78 09:59:36
کیلوگرم 434621.02 1963.2549 14.4678 434621.02 429778.32 09:59:36
تولا 5069.34 22.8991 0.1688 5069.34 5012.86 09:59:36

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 530.54 1.3653 0.2600 530.55 527.20 10:05:56
گرم 17.06 0.0439 0.0084 17.06 16.95 10:05:56
کیلوگرم 17057.21 43.8966 8.3592 17057.60 16949.75 10:05:56
تولا 198.95 0.5120 0.0975 198.96 197.70 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.35 0.0000 0.0000 5.37 5.31 10:05:56
گرم 0.17 0.0000 0.0000 0.17 0.17 10:05:56
کیلوگرم 172.11 0.0000 0.0000 172.71 170.62 10:05:56
تولا 2.01 0.0000 0.0000 2.01 1.99 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 270.81 1.1584 0.4300 272.81 269.30 10:04:49
گرم 8.71 0.0372 0.0138 8.77 8.66 10:04:49
کیلوگرم 8706.82 37.2426 13.8248 8770.88 8658.16 10:04:49
تولا 101.55 0.4344 0.1613 102.30 100.99 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 615.45 2.7801 0.4500 615.45 608.59 09:59:36
گرم 19.79 0.0894 0.0145 19.79 19.57 09:59:36
کیلوگرم 19787.24 89.3822 14.4678 19787.24 19566.76 09:59:36
تولا 230.79 1.0425 0.1688 230.79 228.22 09:59:36

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7490.06 19.2756 0.2600 7490.24 7442.88 10:05:56
گرم 240.81 0.6197 0.0084 240.82 239.29 10:05:56
کیلوگرم 240810.88 619.7251 8.3592 240816.49 239293.81 10:05:56
تولا 2808.77 7.2284 0.0975 2808.84 2791.08 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75.58 0.0000 0.0000 75.84 74.92 10:05:56
گرم 2.43 0.0000 0.0000 2.44 2.41 10:05:56
کیلوگرم 2429.83 0.0000 0.0000 2438.24 2408.80 10:05:56
تولا 28.34 0.0000 0.0000 28.44 28.10 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3823.29 16.3538 0.4300 3851.42 3801.92 10:04:49
گرم 122.92 0.5258 0.0138 123.83 122.23 10:04:49
کیلوگرم 122921.49 525.7849 13.8248 123825.84 122234.47 10:04:49
تولا 1433.73 6.1327 0.1613 1444.28 1425.72 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8688.86 39.2490 0.4500 8688.86 8592.04 09:59:36
گرم 279.35 1.2619 0.0145 279.35 276.24 09:59:36
کیلوگرم 279353.01 1261.8837 14.4678 279353.01 276240.37 09:59:36
تولا 3258.32 14.7184 0.1688 3258.32 3222.02 09:59:36

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16950.45 43.6219 0.2600 16950.84 16843.66 10:05:56
گرم 544.97 1.4025 0.0084 544.98 541.54 10:05:56
کیلوگرم 544969.21 1402.4744 8.3592 544981.90 541536.00 10:05:56
تولا 6356.42 16.3582 0.0975 6356.57 6316.38 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 171.03 0.0000 0.0000 171.63 169.55 10:05:56
گرم 5.50 0.0000 0.0000 5.52 5.45 10:05:56
کیلوگرم 5498.84 0.0000 0.0000 5517.88 5451.25 10:05:56
تولا 64.14 0.0000 0.0000 64.36 63.58 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8652.33 37.0095 0.4300 8715.98 8603.97 10:04:49
گرم 278.18 1.1899 0.0138 280.23 276.62 10:04:49
کیلوگرم 278178.59 1189.8822 13.8248 280225.18 276623.81 10:04:49
تولا 3244.63 13.8786 0.1613 3268.50 3226.49 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19663.39 88.8228 0.4500 19663.39 19444.30 09:59:36
گرم 632.19 2.8557 0.0145 632.19 625.15 09:59:36
کیلوگرم 632192.33 2855.7172 14.4678 632192.33 625148.23 09:59:36
تولا 7373.78 33.3086 0.1688 7373.78 7291.62 09:59:36

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 275832.11 709.8520 0.2600 275838.53 274094.41 10:05:56
گرم 8868.21 22.8223 0.0084 8868.41 8812.34 10:05:56
کیلوگرم 8868201.52 22822.2547 8.3592 8868408.06 8812333.47 10:05:56
تولا 103437.12 266.1947 0.0975 103439.53 102785.48 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2783.20 0.0000 0.0000 2792.83 2759.11 10:05:56
گرم 89.48 0.0000 0.0000 89.79 88.71 10:05:56
کیلوگرم 89481.83 0.0000 0.0000 89791.63 88707.32 10:05:56
تولا 1043.70 0.0000 0.0000 1047.31 1034.67 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140798.02 602.2500 0.4300 141833.89 140011.08 10:04:49
گرم 4526.76 19.3628 0.0138 4560.07 4501.46 10:04:49
کیلوگرم 4526758.08 19362.7727 13.8248 4560062.05 4501457.39 10:04:49
تولا 52799.30 225.8439 0.1613 53187.75 52504.19 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 319979.44 1445.4000 0.4500 319979.44 316414.12 09:59:36
گرم 10287.58 46.4707 0.0145 10287.58 10172.95 09:59:36
کیلوگرم 10287570.21 46470.6544 14.4678 10287570.21 10172942.59 09:59:36
تولا 119992.38 542.0254 0.1688 119992.38 118655.38 09:59:36

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6255.17 16.0976 0.2600 6255.32 6215.76 10:05:56
گرم 201.11 0.5176 0.0084 201.11 199.84 10:05:56
کیلوگرم 201108.28 517.5508 8.3592 201112.96 199841.34 10:05:56
تولا 2345.69 6.0366 0.0975 2345.75 2330.91 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.12 0.0000 0.0000 63.33 62.57 10:05:56
گرم 2.03 0.0000 0.0000 2.04 2.01 10:05:56
کیلوگرم 2029.22 0.0000 0.0000 2036.25 2011.66 10:05:56
تولا 23.67 0.0000 0.0000 23.75 23.46 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3192.94 13.6575 0.4300 3216.43 3175.10 10:04:49
گرم 102.66 0.4391 0.0138 103.41 102.08 10:04:49
کیلوگرم 102655.37 439.0985 13.8248 103410.62 102081.62 10:04:49
تولا 1197.35 5.1216 0.1613 1206.16 1190.66 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7256.32 32.7780 0.4500 7256.32 7175.47 09:59:36
گرم 233.30 1.0538 0.0145 233.30 230.70 09:59:36
کیلوگرم 233295.96 1053.8364 14.4678 233295.96 230696.49 09:59:36
تولا 2721.12 12.2918 0.1688 2721.12 2690.80 09:59:36

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 122086.45 314.1886 0.2600 122089.29 121317.33 10:05:56
گرم 3925.17 10.1014 0.0084 3925.26 3900.44 10:05:56
کیلوگرم 3925167.60 10101.3914 8.3592 3925259.01 3900439.76 10:05:56
تولا 45782.45 117.8208 0.0975 45783.52 45494.03 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1231.88 0.0000 0.0000 1236.14 1221.21 10:05:56
گرم 39.61 0.0000 0.0000 39.74 39.26 10:05:56
کیلوگرم 39605.68 0.0000 0.0000 39742.80 39262.87 10:05:56
تولا 461.95 0.0000 0.0000 463.55 457.96 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 62318.82 266.5628 0.4300 62777.30 61970.51 10:04:49
گرم 2003.60 8.5702 0.0138 2018.34 1992.40 10:04:49
کیلوگرم 2003594.99 8570.1850 13.8248 2018335.71 1992396.62 10:04:49
تولا 23369.57 99.9611 0.1613 23541.51 23238.96 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141626.57 639.7506 0.4500 141626.57 140048.51 09:59:36
گرم 4553.40 20.5685 0.0145 4553.40 4502.66 09:59:36
کیلوگرم 4553396.44 20568.4441 14.4678 4553396.44 4502660.94 09:59:36
تولا 53110.00 239.9067 0.1688 53110.00 52518.23 09:59:36

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6452.69 16.6059 0.2600 6452.84 6412.03 10:05:56
گرم 207.46 0.5339 0.0084 207.46 206.15 10:05:56
کیلوگرم 207458.49 533.8930 8.3592 207463.32 206151.54 10:05:56
تولا 2419.76 6.2272 0.0975 2419.82 2404.51 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65.11 0.0000 0.0000 65.33 64.55 10:05:56
گرم 2.09 0.0000 0.0000 2.10 2.08 10:05:56
کیلوگرم 2093.30 0.0000 0.0000 2100.54 2075.18 10:05:56
تولا 24.42 0.0000 0.0000 24.50 24.20 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3293.76 14.0888 0.4300 3317.99 3275.35 10:04:49
گرم 105.90 0.4530 0.0138 106.68 105.31 10:04:49
کیلوگرم 105896.83 452.9635 13.8248 106675.92 105304.95 10:04:49
تولا 1235.16 5.2833 0.1613 1244.25 1228.26 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7485.45 33.8130 0.4500 7485.45 7402.04 09:59:36
گرم 240.66 1.0871 0.0145 240.66 237.98 09:59:36
کیلوگرم 240662.52 1087.1124 14.4678 240662.52 237980.98 09:59:36
تولا 2807.04 12.6799 0.1688 2807.04 2775.77 09:59:36

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2439.21 6.2773 0.2600 2439.26 2423.84 10:05:56
گرم 78.42 0.2018 0.0084 78.42 77.93 10:05:56
کیلوگرم 78422.29 201.8192 8.3592 78424.12 77928.24 10:05:56
تولا 914.70 2.3540 0.0975 914.72 908.94 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.61 0.0000 0.0000 24.70 24.40 10:05:56
گرم 0.79 0.0000 0.0000 0.79 0.78 10:05:56
کیلوگرم 791.30 0.0000 0.0000 794.04 784.45 10:05:56
تولا 9.23 0.0000 0.0000 9.26 9.15 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1245.09 5.3258 0.4300 1254.25 1238.13 10:04:49
گرم 40.03 0.1712 0.0138 40.33 39.81 10:04:49
کیلوگرم 40030.52 171.2267 13.8248 40325.03 39806.79 10:04:49
تولا 466.91 1.9972 0.1613 470.34 464.30 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2829.61 12.7818 0.4500 2829.61 2798.08 09:59:36
گرم 90.97 0.4109 0.0145 90.97 89.96 09:59:36
کیلوگرم 90973.89 410.9441 14.4678 90973.89 89960.23 09:59:36
تولا 1061.10 4.7932 0.1688 1061.10 1049.28 09:59:36

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11628.40 29.9256 0.2600 11628.67 11555.14 10:05:56
گرم 373.86 0.9621 0.0084 373.87 371.51 10:05:56
کیلوگرم 373861.51 962.1300 8.3592 373870.22 371506.25 10:05:56
تولا 4360.65 11.2221 0.0975 4360.76 4333.18 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117.33 0.0000 0.0000 117.74 116.32 10:05:56
گرم 3.77 0.0000 0.0000 3.79 3.74 10:05:56
کیلوگرم 3772.33 0.0000 0.0000 3785.39 3739.68 10:05:56
تولا 44.00 0.0000 0.0000 44.15 43.62 10:05:56
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5935.70 25.3894 0.4300 5979.37 5902.52 10:04:49
گرم 190.84 0.8163 0.0138 192.24 189.77 10:04:49
کیلوگرم 190836.96 816.2868 13.8248 192240.97 189770.34 10:04:49
تولا 2225.89 9.5210 0.1613 2242.26 2213.45 10:04:49
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13489.54 60.9345 0.4500 13489.54 13339.24 09:59:36
گرم 433.70 1.9591 0.0145 433.70 428.87 09:59:36
کیلوگرم 433698.59 1959.0882 14.4678 433698.59 428866.18 09:59:36
تولا 5058.58 22.8505 0.1688 5058.58 5002.22 09:59:36
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 99.38 2.10 0.91 0.07 1,402.67 14.49 6.34 0.57