TGJU Místní a globální trhy
Online fórum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1605.90 3.8300 0.2400 1611.08 1599.61 20:15:46
گرم 51.63 0.1231 0.0077 51.80 51.43 20:15:46
کیلوگرم 51630.85 123.1373 7.7162 51797.39 51428.62 20:15:46
تولا 602.21 1.4363 0.0900 604.16 599.85 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.22 0.0400 0.2200 18.38 18.13 20:15:39
گرم 0.59 0.0013 0.0071 0.59 0.58 20:15:39
کیلوگرم 585.79 1.2860 7.0732 590.93 582.89 20:15:39
تولا 6.83 0.0150 0.0825 6.89 6.80 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1004.15 10.2500 1.0300 1020.85 993.50 20:15:39
گرم 32.28 0.3295 0.0331 32.82 31.94 20:15:39
کیلوگرم 32284.15 329.5449 33.1152 32821.07 31941.74 20:15:39
تولا 376.56 3.8438 0.3863 382.82 372.56 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2556.85 56.6000 2.2600 2755.90 2500.60 20:15:39
گرم 82.20 1.8197 0.0727 88.60 80.40 20:15:39
کیلوگرم 82204.58 1819.7309 72.6606 88604.18 80396.10 20:15:39
تولا 958.82 21.2250 0.8475 1033.46 937.73 20:15:39

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1488.35 3.5496 0.2400 1493.15 1482.52 20:15:46
گرم 47.85 0.1141 0.0077 48.01 47.66 20:15:46
کیلوگرم 47851.47 114.1236 7.7162 48005.82 47664.04 20:15:46
تولا 558.13 1.3311 0.0900 559.93 555.94 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.89 0.0371 0.2200 17.03 16.80 20:15:39
گرم 0.54 0.0012 0.0071 0.55 0.54 20:15:39
کیلوگرم 542.91 1.1919 7.0732 547.67 540.22 20:15:39
تولا 6.33 0.0139 0.0825 6.39 6.30 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 930.65 9.4997 1.0300 946.12 920.78 20:15:39
گرم 29.92 0.3054 0.0331 30.42 29.60 20:15:39
کیلوگرم 29920.95 305.4222 33.1152 30418.56 29603.61 20:15:39
تولا 348.99 3.5624 0.3863 354.80 345.29 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2369.69 52.4569 2.2600 2554.17 2317.56 20:15:39
گرم 76.19 1.6865 0.0727 82.12 74.51 20:15:39
کیلوگرم 76187.20 1686.5266 72.6606 82118.35 74511.10 20:15:39
تولا 888.63 19.6713 0.8475 957.81 869.08 20:15:39

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1241.84 2.9617 0.2400 1245.85 1236.98 20:15:46
گرم 39.93 0.0952 0.0077 40.05 39.77 20:15:46
کیلوگرم 39926.13 95.2220 7.7162 40054.92 39769.75 20:15:46
تولا 465.69 1.1107 0.0900 467.19 463.87 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.09 0.0309 0.2200 14.21 14.02 20:15:39
گرم 0.45 0.0010 0.0071 0.46 0.45 20:15:39
کیلوگرم 452.99 0.9945 7.0732 456.97 450.75 20:15:39
تولا 5.28 0.0116 0.0825 5.33 5.26 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 776.51 7.9263 1.0300 789.42 768.27 20:15:39
گرم 24.97 0.2548 0.0331 25.38 24.70 20:15:39
کیلوگرم 24965.33 254.8371 33.1152 25380.53 24700.55 20:15:39
تولا 291.19 2.9724 0.3863 296.03 288.10 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1977.21 43.7688 2.2600 2131.14 1933.71 20:15:39
گرم 63.57 1.4072 0.0727 68.52 62.17 20:15:39
کیلوگرم 63568.80 1407.1979 72.6606 68517.61 62170.30 20:15:39
تولا 741.46 16.4133 0.8475 799.18 725.14 20:15:39

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5899.27 14.0695 0.2400 5918.30 5876.17 20:15:46
گرم 189.67 0.4523 0.0077 190.28 188.92 20:15:46
کیلوگرم 189665.91 452.3448 7.7162 190277.70 188923.03 20:15:46
تولا 2212.23 5.2761 0.0900 2219.37 2203.56 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66.93 0.1469 0.2200 67.52 66.60 20:15:39
گرم 2.15 0.0047 0.0071 2.17 2.14 20:15:39
کیلوگرم 2151.89 4.7242 7.0732 2170.78 2141.26 20:15:39
تولا 25.10 0.0551 0.0825 25.32 24.98 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3688.75 37.6534 1.0300 3750.09 3649.62 20:15:39
گرم 118.60 1.2106 0.0331 120.57 117.34 20:15:39
کیلوگرم 118595.82 1210.5832 33.1152 120568.18 117337.99 20:15:39
تولا 1383.28 14.1200 0.3863 1406.29 1368.61 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9392.59 207.9201 2.2600 10123.80 9185.95 20:15:39
گرم 301.98 6.6848 0.0727 325.49 295.34 20:15:39
کیلوگرم 301978.51 6684.7815 72.6606 325487.44 295335.06 20:15:39
تولا 3522.22 77.9701 0.8475 3796.43 3444.74 20:15:39

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2124.61 5.0671 0.2400 2131.46 2116.28 20:15:46
گرم 68.31 0.1629 0.0077 68.53 68.04 20:15:46
کیلوگرم 68307.61 162.9106 7.7162 68527.94 68040.06 20:15:46
تولا 796.73 1.9002 0.0900 799.30 793.61 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.11 0.0529 0.2200 24.32 23.99 20:15:39
گرم 0.77 0.0017 0.0071 0.78 0.77 20:15:39
کیلوگرم 775.00 1.7014 7.0732 781.80 771.17 20:15:39
تولا 9.04 0.0198 0.0825 9.12 8.99 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1328.49 13.5608 1.0300 1350.58 1314.40 20:15:39
گرم 42.71 0.4360 0.0331 43.42 42.26 20:15:39
کیلوگرم 42711.93 435.9879 33.1152 43422.27 42258.93 20:15:39
تولا 498.18 5.0853 0.3863 506.47 492.90 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3382.71 74.8818 2.2600 3646.06 3308.29 20:15:39
گرم 108.76 2.4075 0.0727 117.22 106.36 20:15:39
کیلوگرم 108756.65 2407.5040 72.6606 117223.33 106364.04 20:15:39
تولا 1268.52 28.0807 0.8475 1367.27 1240.61 20:15:39

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11239.69 26.8062 0.2400 11275.95 11195.67 20:15:46
گرم 361.36 0.8618 0.0077 362.53 359.95 20:15:46
کیلوگرم 361364.29 861.8377 7.7162 362529.91 359948.89 20:15:46
تولا 4214.89 10.0523 0.0900 4228.48 4198.38 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 127.52 0.2800 0.2200 128.64 126.89 20:15:39
گرم 4.10 0.0090 0.0071 4.14 4.08 20:15:39
کیلوگرم 4099.92 9.0009 7.0732 4135.92 4079.67 20:15:39
تولا 47.82 0.1050 0.0825 48.24 47.58 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7028.05 71.7398 1.0300 7144.93 6953.51 20:15:39
گرم 225.96 2.3065 0.0331 229.71 223.56 20:15:39
کیلوگرم 225956.75 2306.4848 33.1152 229714.64 223560.26 20:15:39
تولا 2635.52 26.9024 0.3863 2679.35 2607.57 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17895.39 396.1434 2.2600 19288.54 17501.70 20:15:39
گرم 575.35 12.7363 0.0727 620.14 562.69 20:15:39
کیلوگرم 575349.82 12736.2966 72.6606 620140.63 562692.28 20:15:39
تولا 6710.78 148.5539 0.8475 7233.21 6563.14 20:15:39

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 178688.49 426.1641 0.2400 179264.87 177988.60 20:15:46
گرم 5744.97 13.7015 0.0077 5763.50 5722.47 20:15:46
کیلوگرم 5744964.17 13701.4838 7.7162 5763495.16 5722462.25 20:15:46
تولا 67008.23 159.8117 0.0900 67224.38 66745.78 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2027.34 4.4508 0.2200 2045.14 2017.33 20:15:39
گرم 65.18 0.1431 0.0071 65.75 64.86 20:15:39
کیلوگرم 65180.43 143.0964 7.0732 65752.81 64858.46 20:15:39
تولا 760.25 1.6691 0.0825 766.93 756.50 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 111731.77 1140.5175 1.0300 113589.98 110546.75 20:15:39
گرم 3592.26 36.6685 0.0331 3652.00 3554.16 20:15:39
کیلوگرم 3592257.16 36668.4617 33.1152 3651999.92 3554157.73 20:15:39
تولا 41899.44 427.6944 0.3863 42596.27 41455.06 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284500.70 6297.8820 2.2600 306648.99 278241.76 20:15:39
گرم 9146.91 202.4816 0.0727 9858.99 8945.68 20:15:39
کیلوگرم 9146903.07 202481.4571 72.6606 9858986.71 8945673.70 20:15:39
تولا 106687.84 2361.7075 0.8475 114993.46 104340.74 20:15:39

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15745.05 37.5512 0.2400 15795.83 15683.38 20:15:46
گرم 506.22 1.2073 0.0077 507.85 504.23 20:15:46
کیلوگرم 506214.62 1207.2993 7.7162 507847.47 504231.88 20:15:46
تولا 5904.40 14.0817 0.0900 5923.44 5881.27 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 178.64 0.3922 0.2200 180.21 177.76 20:15:39
گرم 5.74 0.0126 0.0071 5.79 5.71 20:15:39
کیلوگرم 5743.34 12.6089 7.0732 5793.78 5714.97 20:15:39
تولا 66.99 0.1471 0.0825 67.58 66.66 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9845.19 100.4961 1.0300 10008.92 9740.77 20:15:39
گرم 316.53 3.2310 0.0331 321.79 313.17 20:15:39
کیلوگرم 316529.93 3231.0230 33.1152 321794.13 313172.82 20:15:39
تولا 3691.95 37.6861 0.3863 3753.35 3652.79 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25068.64 554.9347 2.2600 27020.22 24517.13 20:15:39
گرم 805.98 17.8416 0.0727 868.72 788.24 20:15:39
کیلوگرم 805974.76 17841.5516 72.6606 868719.65 788243.53 20:15:39
تولا 9400.75 208.1007 0.8475 10132.59 9193.93 20:15:39

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1580.53 3.7695 0.2400 1585.62 1574.34 20:15:46
گرم 50.82 0.1212 0.0077 50.98 50.62 20:15:46
کیلوگرم 50815.08 121.1917 7.7162 50978.99 50616.05 20:15:46
تولا 592.70 1.4136 0.0900 594.61 590.38 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.93 0.0394 0.2200 18.09 17.84 20:15:39
گرم 0.58 0.0013 0.0071 0.58 0.57 20:15:39
کیلوگرم 576.53 1.2657 7.0732 581.59 573.68 20:15:39
تولا 6.72 0.0148 0.0825 6.78 6.69 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 988.28 10.0881 1.0300 1004.72 977.80 20:15:39
گرم 31.77 0.3243 0.0331 32.30 31.44 20:15:39
کیلوگرم 31774.06 324.3381 33.1152 32302.49 31437.06 20:15:39
تولا 370.61 3.7830 0.3863 376.77 366.68 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2516.45 55.7057 2.2600 2712.36 2461.09 20:15:39
گرم 80.91 1.7910 0.0727 87.20 79.13 20:15:39
کیلوگرم 80905.74 1790.9792 72.6606 87204.23 79125.84 20:15:39
تولا 943.67 20.8897 0.8475 1017.13 922.91 20:15:39

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 114906.96 274.0480 0.2400 115277.61 114456.89 20:15:46
گرم 3694.34 8.8108 0.0077 3706.26 3679.87 20:15:46
کیلوگرم 3694341.88 8810.8409 7.7162 3706258.37 3679871.86 20:15:46
تولا 43090.14 102.7681 0.0900 43229.13 42921.37 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1303.70 2.8621 0.2200 1315.14 1297.26 20:15:39
گرم 41.91 0.0920 0.0071 42.28 41.71 20:15:39
کیلوگرم 41914.76 92.0192 7.0732 42282.83 41707.71 20:15:39
تولا 488.89 1.0733 0.0825 493.18 486.47 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 71849.94 733.4183 1.0300 73044.88 71087.91 20:15:39
گرم 2310.03 23.5799 0.0331 2348.45 2285.53 20:15:39
کیلوگرم 2310027.65 23579.9267 33.1152 2348445.67 2285527.53 20:15:39
تولا 26943.75 275.0320 0.3863 27391.85 26657.98 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 182950.29 4049.8998 2.2600 197192.91 178925.43 20:15:39
گرم 5881.99 130.2073 0.0727 6339.90 5752.59 20:15:39
کیلوگرم 5881983.96 130207.2050 72.6606 6339894.63 5752581.92 20:15:39
تولا 68606.41 1518.7135 0.8475 73947.40 67097.09 20:15:39

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12480.41 29.7652 0.2400 12520.67 12431.53 20:15:46
گرم 401.25 0.9570 0.0077 402.55 399.68 20:15:46
کیلوگرم 401254.28 956.9736 7.7162 402548.57 399682.64 20:15:46
تولا 4680.16 11.1620 0.0900 4695.25 4661.83 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141.60 0.3109 0.2200 142.84 140.90 20:15:39
گرم 4.55 0.0100 0.0071 4.59 4.53 20:15:39
کیلوگرم 4552.50 9.9945 7.0732 4592.47 4530.01 20:15:39
تولا 53.10 0.1166 0.0825 53.57 52.84 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7803.85 79.6589 1.0300 7933.64 7721.08 20:15:39
گرم 250.90 2.5611 0.0331 255.07 248.24 20:15:39
کیلوگرم 250899.49 2561.0912 33.1152 255072.19 248238.45 20:15:39
تولا 2926.45 29.8721 0.3863 2975.12 2895.41 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19870.82 439.8726 2.2600 21417.75 19433.66 20:15:39
گرم 638.86 14.1422 0.0727 688.60 624.81 20:15:39
کیلوگرم 638861.08 14142.2207 72.6606 688596.22 624806.31 20:15:39
تولا 7451.56 164.9523 0.8475 8031.66 7287.63 20:15:39

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2407.24 5.7412 0.2400 2415.01 2397.82 20:15:46
گرم 77.39 0.1846 0.0077 77.64 77.09 20:15:46
کیلوگرم 77394.64 184.5828 7.7162 77644.28 77091.50 20:15:46
تولا 902.72 2.1529 0.0900 905.63 899.18 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 27.31 0.0600 0.2200 27.55 27.18 20:15:39
گرم 0.88 0.0019 0.0071 0.89 0.87 20:15:39
کیلوگرم 878.09 1.9278 7.0732 885.80 873.76 20:15:39
تولا 10.24 0.0225 0.0825 10.33 10.19 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1505.22 15.3648 1.0300 1530.25 1489.26 20:15:39
گرم 48.39 0.4940 0.0331 49.20 47.88 20:15:39
کیلوگرم 48393.94 493.9878 33.1152 49198.78 47880.67 20:15:39
تولا 564.46 5.7618 0.3863 573.85 558.47 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3832.72 84.8434 2.2600 4131.09 3748.40 20:15:39
گرم 123.22 2.7278 0.0727 132.82 120.51 20:15:39
کیلوگرم 123224.66 2727.7766 72.6606 132817.66 120513.75 20:15:39
تولا 1437.27 31.8163 0.8475 1549.16 1405.65 20:15:39

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9768.05 23.2964 0.2400 9799.56 9729.79 20:15:46
گرم 314.05 0.7490 0.0077 315.06 312.82 20:15:46
کیلوگرم 314049.78 748.9947 7.7162 315062.78 312819.71 20:15:46
تولا 3663.02 8.7361 0.0900 3674.84 3648.67 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 110.82 0.2433 0.2200 111.80 110.28 20:15:39
گرم 3.56 0.0078 0.0071 3.59 3.55 20:15:39
کیلوگرم 3563.10 7.8224 7.0732 3594.39 3545.50 20:15:39
تولا 41.56 0.0912 0.0825 41.92 41.35 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6107.84 62.3467 1.0300 6209.42 6043.06 20:15:39
گرم 196.37 2.0045 0.0331 199.64 194.29 20:15:39
کیلوگرم 196371.56 2004.4898 33.1152 199637.41 194288.85 20:15:39
تولا 2290.44 23.3800 0.3863 2328.54 2266.15 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15552.30 344.2752 2.2600 16763.04 15210.15 20:15:39
گرم 500.02 11.0687 0.0727 538.94 489.02 20:15:39
کیلوگرم 500017.55 11068.6952 72.6606 538943.76 489017.30 20:15:39
تولا 5832.12 129.1033 0.8475 6286.14 5703.81 20:15:39

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 491.89 1.1731 0.2400 493.47 489.96 20:15:46
گرم 15.81 0.0377 0.0077 15.87 15.75 20:15:46
کیلوگرم 15814.53 37.7169 7.7162 15865.54 15752.59 20:15:46
تولا 184.46 0.4399 0.0900 185.05 183.74 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.58 0.0123 0.2200 5.63 5.55 20:15:39
گرم 0.18 0.0004 0.0071 0.18 0.18 20:15:39
کیلوگرم 179.43 0.3939 7.0732 181.00 178.54 20:15:39
تولا 2.09 0.0046 0.0825 2.11 2.08 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 307.57 3.1396 1.0300 312.69 304.31 20:15:39
گرم 9.89 0.1009 0.0331 10.05 9.78 20:15:39
کیلوگرم 9888.63 100.9396 33.1152 10053.09 9783.76 20:15:39
تولا 115.34 1.1773 0.3863 117.26 114.12 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 783.16 17.3366 2.2600 844.13 765.93 20:15:39
گرم 25.18 0.5574 0.0727 27.14 24.63 20:15:39
کیلوگرم 25179.26 557.3836 72.6606 27139.46 24625.32 20:15:39
تولا 293.69 6.5012 0.8475 316.55 287.23 20:15:39

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6689.38 15.9539 0.2400 6710.95 6663.18 20:15:46
گرم 215.07 0.5129 0.0077 215.76 214.23 20:15:46
کیلوگرم 215068.29 512.9283 7.7162 215762.01 214225.91 20:15:46
تولا 2508.52 5.9827 0.0900 2516.61 2498.69 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75.90 0.1666 0.2200 76.56 75.52 20:15:39
گرم 2.44 0.0054 0.0071 2.46 2.43 20:15:39
کیلوگرم 2440.09 5.3570 7.0732 2461.52 2428.04 20:15:39
تولا 28.46 0.0625 0.0825 28.71 28.32 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4182.79 42.6964 1.0300 4252.35 4138.42 20:15:39
گرم 134.48 1.3727 0.0331 136.72 133.05 20:15:39
کیلوگرم 134479.62 1372.7193 33.1152 136716.15 133053.33 20:15:39
تولا 1568.55 16.0112 0.3863 1594.63 1551.91 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10650.56 235.7673 2.2600 11479.70 10416.25 20:15:39
گرم 342.42 7.5801 0.0727 369.08 334.89 20:15:39
کیلوگرم 342423.16 7580.0891 72.6606 369080.70 334889.94 20:15:39
تولا 3993.96 88.4128 0.8475 4304.89 3906.10 20:15:39

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14904.68 35.5470 0.2400 14952.76 14846.30 20:15:46
گرم 479.20 1.1429 0.0077 480.74 477.32 20:15:46
کیلوگرم 479196.20 1142.8616 7.7162 480741.90 477319.28 20:15:46
تولا 5589.26 13.3301 0.0900 5607.29 5567.37 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 169.10 0.3712 0.2200 170.59 168.27 20:15:39
گرم 5.44 0.0119 0.0071 5.48 5.41 20:15:39
کیلوگرم 5436.80 11.9359 7.0732 5484.54 5409.94 20:15:39
تولا 63.41 0.1392 0.0825 63.97 63.10 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9319.72 95.1323 1.0300 9474.71 9220.87 20:15:39
گرم 299.64 3.0586 0.0331 304.62 296.46 20:15:39
کیلوگرم 299635.64 3058.5722 33.1152 304618.87 296457.70 20:15:39
تولا 3494.90 35.6746 0.3863 3553.02 3457.83 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23730.64 525.3159 2.2600 25578.06 23208.57 20:15:39
گرم 762.96 16.8893 0.0727 822.35 746.17 20:15:39
کیلوگرم 762957.10 16889.2864 72.6606 822353.08 746172.25 20:15:39
تولا 8899.00 196.9936 0.8475 9591.78 8703.22 20:15:39

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 249010.85 593.8798 0.2400 249814.06 248035.53 20:15:46
گرم 8005.88 19.0937 0.0077 8031.71 7974.53 20:15:46
کیلوگرم 8005878.89 19093.6647 7.7162 8031702.70 7974521.41 20:15:46
تولا 93379.14 222.7051 0.0900 93680.34 93013.39 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2825.19 6.2024 0.2200 2850.00 2811.24 20:15:39
گرم 90.83 0.1994 0.0071 91.63 90.38 20:15:39
کیلوگرم 90832.00 199.4116 7.0732 91629.65 90383.33 20:15:39
تولا 1059.45 2.3259 0.0825 1068.75 1054.21 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155703.50 1589.3650 1.0300 158293.00 154052.11 20:15:39
گرم 5005.98 51.0993 0.0331 5089.24 4952.89 20:15:39
کیلوگرم 5005980.00 51099.2332 33.1152 5089234.36 4952886.65 20:15:39
تولا 58388.86 596.0123 0.3863 59359.92 57769.58 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 396465.16 8776.3960 2.2600 427329.85 387743.04 20:15:39
گرم 12746.65 282.1677 0.0727 13738.97 12466.23 20:15:39
کیلوگرم 12746641.41 282167.4731 72.6606 13738963.59 12466218.79 20:15:39
تولا 148674.55 3291.1509 0.8475 160248.81 145403.75 20:15:39

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5848.69 13.9489 0.2400 5867.55 5825.78 20:15:46
گرم 188.04 0.4485 0.0077 188.65 187.30 20:15:46
کیلوگرم 188039.54 448.4659 7.7162 188646.08 187303.02 20:15:46
تولا 2193.26 5.2308 0.0900 2200.33 2184.67 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66.36 0.1457 0.2200 66.94 66.03 20:15:39
گرم 2.13 0.0047 0.0071 2.15 2.12 20:15:39
کیلوگرم 2133.43 4.6837 7.0732 2152.17 2122.89 20:15:39
تولا 24.88 0.0546 0.0825 25.10 24.76 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3657.11 37.3305 1.0300 3717.94 3618.33 20:15:39
گرم 117.58 1.2002 0.0331 119.53 116.33 20:15:39
کیلوگرم 117578.87 1200.2025 33.1152 119534.32 116331.83 20:15:39
تولا 1371.42 13.9989 0.3863 1394.23 1356.87 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9312.05 206.1372 2.2600 10036.99 9107.19 20:15:39
گرم 299.39 6.6275 0.0727 322.70 292.80 20:15:39
کیلوگرم 299389.06 6627.4599 72.6606 322696.41 292802.58 20:15:39
تولا 3492.02 77.3015 0.8475 3763.87 3415.20 20:15:39

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 102087.06 243.4731 0.2400 102416.36 101687.21 20:15:46
گرم 3282.18 7.8278 0.0077 3292.76 3269.32 20:15:46
کیلوگرم 3282172.84 7827.8361 7.7162 3292759.84 3269317.21 20:15:46
تولا 38282.68 91.3025 0.0900 38406.16 38132.73 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1158.25 2.5428 0.2200 1168.42 1152.52 20:15:39
گرم 37.24 0.0818 0.0071 37.57 37.05 20:15:39
کیلوگرم 37238.43 81.7529 7.0732 37565.44 37054.48 20:15:39
تولا 434.34 0.9536 0.0825 438.16 432.20 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63833.82 651.5925 1.0300 64895.43 63156.80 20:15:39
گرم 2052.30 20.9492 0.0331 2086.44 2030.54 20:15:39
کیلوگرم 2052303.29 20949.1697 33.1152 2086435.11 2030536.60 20:15:39
تولا 23937.70 244.3474 0.3863 24335.81 23683.82 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 162538.95 3598.0620 2.2600 175192.56 158963.14 20:15:39
گرم 5225.75 115.6804 0.0727 5632.57 5110.78 20:15:39
کیلوگرم 5225744.84 115680.2932 72.6606 5632567.49 5110779.88 20:15:39
تولا 60952.15 1349.2742 0.8475 65697.26 59611.22 20:15:39

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6023.25 14.3652 0.2400 6042.68 5999.66 20:15:46
گرم 193.65 0.4619 0.0077 194.28 192.89 20:15:46
کیلوگرم 193651.81 461.8509 7.7162 194276.46 192893.32 20:15:46
تولا 2258.72 5.3869 0.0900 2266.01 2249.87 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68.34 0.1500 0.2200 68.94 68.00 20:15:39
گرم 2.20 0.0048 0.0071 2.22 2.19 20:15:39
کیلوگرم 2197.11 4.8235 7.0732 2216.40 2186.26 20:15:39
تولا 25.63 0.0563 0.0825 25.85 25.50 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3766.27 38.4447 1.0300 3828.90 3726.32 20:15:39
گرم 121.09 1.2360 0.0331 123.10 119.80 20:15:39
کیلوگرم 121088.15 1236.0241 33.1152 123101.97 119803.90 20:15:39
تولا 1412.35 14.4168 0.3863 1435.84 1397.37 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9589.98 212.2896 2.2600 10336.55 9379.00 20:15:39
گرم 308.32 6.8253 0.0727 332.33 301.54 20:15:39
کیلوگرم 308324.70 6825.2647 72.6606 332327.68 301541.64 20:15:39
تولا 3596.24 79.6087 0.8475 3876.21 3517.13 20:15:39

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2240.07 5.3425 0.2400 2247.30 2231.30 20:15:46
گرم 72.02 0.1718 0.0077 72.25 71.74 20:15:46
کیلوگرم 72019.87 171.7642 7.7162 72252.17 71737.78 20:15:46
تولا 840.03 2.0034 0.0900 842.74 836.74 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.42 0.0558 0.2200 25.64 25.29 20:15:39
گرم 0.82 0.0018 0.0071 0.82 0.81 20:15:39
کیلوگرم 817.11 1.7939 7.0732 824.29 813.08 20:15:39
تولا 9.53 0.0209 0.0825 9.61 9.48 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1400.69 14.2977 1.0300 1423.98 1385.83 20:15:39
گرم 45.03 0.4597 0.0331 45.78 44.56 20:15:39
کیلوگرم 45033.16 459.6822 33.1152 45782.10 44555.54 20:15:39
تولا 525.26 5.3617 0.3863 533.99 519.69 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3566.55 78.9513 2.2600 3844.20 3488.09 20:15:39
گرم 114.67 2.5383 0.0727 123.59 112.14 20:15:39
کیلوگرم 114667.16 2538.3426 72.6606 123593.97 112144.52 20:15:39
تولا 1337.46 29.6068 0.8475 1441.58 1308.03 20:15:39

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11114.27 26.5070 0.2400 11150.12 11070.74 20:15:46
گرم 357.33 0.8522 0.0077 358.48 355.93 20:15:46
کیلوگرم 357331.92 852.2207 7.7162 358484.53 355932.32 20:15:46
تولا 4167.86 9.9401 0.0900 4181.30 4151.53 20:15:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 126.10 0.2768 0.2200 127.21 125.48 20:15:39
گرم 4.05 0.0089 0.0071 4.09 4.03 20:15:39
کیلوگرم 4054.17 8.9005 7.0732 4089.77 4034.14 20:15:39
تولا 47.29 0.1038 0.0825 47.70 47.05 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6949.62 70.9392 1.0300 7065.20 6875.91 20:15:39
گرم 223.44 2.2807 0.0331 227.15 221.07 20:15:39
کیلوگرم 223435.36 2280.7473 33.1152 227151.31 221065.61 20:15:39
تولا 2606.11 26.6022 0.3863 2649.45 2578.47 20:15:39
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17695.70 391.7229 2.2600 19073.31 17306.40 20:15:39
گرم 568.93 12.5942 0.0727 613.22 556.41 20:15:39
کیلوگرم 568929.64 12594.1756 72.6606 613220.64 556413.35 20:15:39
تولا 6635.89 146.8962 0.8475 7152.50 6489.91 20:15:39
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.07 1.61 0.63 0.05 30.15 15.06 12.13 0.47